Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 16
Nærstående parter
       
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2013.
             
Viser til note 27 og 28 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.