Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

 
Note 3
 
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
     
(Alle tall i NOK 1.000)
       
           
Lønnskostnader
2013
2012
     
Lønninger *)
16 787
13 802
     
Arbeidsgiveravgift
2 549
1 692
     
Pensjonskostnader
875
655
     
Andre ytelser
2 654
1 912
     
Sum
22 865
18 060
     
           
*) Inkluderer styrehonorar på NOK 1,9 mill. I 2013 (NOK 1,8 mill. i 2012)
   
           
Selskapet hadde 21 ansatte per 31.12.2013 og gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året var 20.
           
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 28 i konsernregnskapet.
           
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
           
Godtgjørelse til revisor
2013
2012
     
Revisjonshonorar
229
410
     
Andre attestasjonstjenester
-
12
     
Skatterådgivning
-
137
     
Andre ikke-revisjonstjenester
101
122
     
           
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.