Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Langsiktig gjeld
2013
2012
 
Trekk på langsiktig kredittramme
45 000
-
 
Lån fra foretak i samme konsern
4 000
-
 
Sum langsiktig rentebærende gjeld
49 000
-
 
       
Goodtech ASA konsernet har en langsiktig kredittramme på SEK 81 mill. i SEB. Kredittrammen løper til 31.12.2015. Rentebetingelsen for trekk under den langsiktige kredittrammen er NIBOR +1,0%.
       
Viser forøvrig til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende den langsiktige kassekredittrammen.
       
Annen kortsiktig gjeld
2013
2012
 
Kortsiktig gjeld konsern
26 934
43 778
 
Skyldige feriepenger
2 069
2 119
 
Påløpte kostnader
4 781
1 777
 
Annen kortsiktig gjeld
438
1 804
 
Sum annen kortsiktig gjeld
34 222
49 479