Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2013
2012
     
Lån til foretak i samme konsern
89 222
89 007
     
Kundefordringer konsern
18 462
10 547
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
38 834
42 431
     
Sum
146 519
141 985
     
           
Gjeld
         
Lån fra foretak i samme konsern
4 000
-
     
Leverandørgjeld innen konsern
396
396
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
26 934
35 369
     
Sum
27 330
35 764
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Industry Holding AS på NOK 84 mill. og lån til Goodtech Solutions AS på NOK 5 mill. Lån fra foretak i samme konsern er lån fra Goodtech Environment Ab. Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra lånegiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester, krav på konsernbidrag samt renter på utestående fordringer. Fordringene forfaller innen ett år.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Per 31.12.2013 hadde datterselskapene til gode på konsernkonto NOK 25,5 mill. (per 31.12.2012: NOK 43,7 mill.). Posten er klassifisert som kortsiktig gjeld konsern og inngår i annen kortsiktig gjeld.