Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i SEB. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2013 utgjør NOK 21,5 mill.
             
Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10.
             
For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er NOK 356,1 mill., hvor NOK 252,3 mill. er opptrukket per 31. desember 2013.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2013 utgjør utstedt morselskapsgarantier NOK 0,8 mill.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon ovenfor Nordea Bank Finland Abp for lån til Goodtech Environment Ab på Euro 0,9 mill., og ovenfor Westra Wermlands Sparebank for lån inntil SEK 2 mill. for lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier se note 20 i konsernregnskapet.