Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2013
2012
 
Husleie og drift lokaler
1 036
1 173
 
Vedilkehold/serviceavtaler
1 179
682
 
Reisekostnader
1 144
1 064
 
Bilkostnader
343
233
 
Salgs- og markedsføringskostnader
335
678
 
Fremmede tjenester o.l.
8 535
4 293
 
Porto- og telefonkostnader
403
370
 
Kostnader vedr børs, vps o.l
1 026
1 196
 
Andre driftskostnader
1 017
1 057
 
Sum andre driftskostnader
15 018
10 746