Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 6
Skatt
   
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Årets skattekostnad fordeler seg på
2013
2012
 
Betalbar skatt
-
-
 
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel
1 389
- 13 272
 
Sum skattekostnad
1 389
- 13 272
 
       
Beregning av årets skattegrunnlag
     
Resultat før skattekostnad
8 493
15 603
 
Permanente forskjeller
-8 844
- 6 842
 
Endring i midlertidige forskjeller
-531
- 1 090
 
Tilegnet/benyttet underskudd til fremføring
882
- 7 671
 
Årets skattegrunnlag
0
0
 
       
Oversikt over midlertidige forskjeller
     
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
-61
- 76
 
Anleggsmidler
787
272
 
Underskudd til fremføring
-149 513
-148 631
 
Sum
-148 786
-148 435
 
       
Beregnet utsatt skattefordel
-40 172
- 41 562
 
Balanseført utsatt skattefordel
-40 172
- 41 562
 
       
Avstemming av effektiv skattesats
     
28 % skatt av resultat før skatt
2 378
4 369
 
Permanente forskjeller (28%)
-2 476
- 1 916
 
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel
-
- 15 725
 
Effekt endret skattesats
1 488
-
 
Beregnet skattekostnad
1 389
- 13 272
 
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
16%
-85%
 
       
Permanente forskjeller inkluderer mottatt utbytte fra konsernselskap samt ikke fradragsberettigede kostnader.
       
Utsatt skattefordel gjelder hovedsakelig fremførbare underskudd. Konsernet oppdaterte i 2012 sine vurderinger forhold til balanseføring av eiendel ved utsatt skatt tilknyttet morselskapets skattemessige underskudd. Med bakgrunn i konsernets positive utvikling og mulighetene for skatteplanlegging i form av konsernbidrag besluttet morselskapet å balanseføre resterende andel av ikke-tidligere innregnet eiendel ved utsatt skatt.