Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 7
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
     
             
     
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
Maskiner og inventar
Immaterielle eiendeler
Sum
     
Anskaffelseskost per 01.01
7 588
-
7 588
     
Tilgang
2 034
102
2 136
     
Anskaffelseskost 31.12.
9 621
102
9 723
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12.
-3 719
-25
-3 744
     
Bokført verdi per 31.12
5 901
78
5 979
     
Årets avskrivninger
1 340
25
1 365
     
           
 
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er beregnet til 3 - 10 år, og immaterielle eiendeler 5 år.
     
             
Vesentlige leieavtaler
           
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Per Krohgs vei 4 på Karihaugen. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech Projects & Services AS. Leiekostnadene utgjorde NOK 1 mill. for 2013.
     
             
Kostnader tilknyttet operasjonell leie bil er i 2013 NOK 0,2 mill. Leieavtalen utløper 1. april 2014.