Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 8
Bankinnskudd
 
       
(Alle tall i NOK 1.000 )
2013
2012
 
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
21 466
33 677
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
943
876
 
Sum bankinnskudd
22 408
34 553
 
       
Av betalingsmidlene i selskapet er NOK 0,8 mill. bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12 i fjor var NOK 0,7 mill.
       
Se note 17 i konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.