Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 11
Datterselskap
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Nedenfor vises aksjer i datterselskaper eid av Goodtech ASA. Flere av datterselskapene i tabellen eier aksjer i andre datterselskaper som er beskrevet i deres respektive årsregnskaper.
Selskap
Eier-/
stemme
andel
Forretnings- kontor
Anskaffelses- kost
Akk. neds- skrivninger *)
Balanseført verdi 2013
Årets inntekt på inv. i datterselskap
Goodtech Intressenter AB
100 %
Sverige
357 884
-74 577
283 307
-
Goodtech Environment AS
100 %
Norge
9 661
-163
9 499
-
Goodtech Industry Holding AS *)
100 %
Norge
123 501
-7 487
116 014
16 346
Goodtech Environment Ab
100 %
Åland (Finland)
21 822
-8 699
13 123
9 002
Goodtech Solutions AB
100 %
Sverige
66 806
-7 885
58 921
-
Totalt
   
579 674
-98 810
480 864
25 348
             
Nedskrivninger i Goodtech Environment AS og Goodtech Industry Holding AS knytter seg til tidligere mottatte konsernbidrag som da oversteg opptjent inntekt i eierperioden, og ble behandlet som tilbakebetaling av investert kapital.
             
*) Årets inntekt på investering i datterselskap består av konsernbidrag fra datterselskapene Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Products AS. Selskapene er heleide datterselskap av Goodtech Industry Holding AS.