Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech ASA morselskap

Note 13
Egenkapital
       
             
             
 
           
(Alle tall i NOK 1.000 )
Aksje-kapital
Egne aksjer
 
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Annen egenkapital
 
Totalt
Egenkapital per 1.1
65 058
-70
35 318
500 000
3 444
603 749
Avsetning til utbytte
-
-
-
-10 372
-10 755
-21 127
Endring egne aksjer
-
18
-
-
88
106
Årets resultat
-
-
-
-
7 103
7 103
Andre endringer
-
-
-
-
120
120
Egenkapital per 31.12
65 058
-52
35 318
489 628
0
589 952
             
Det er foreslått et utbytte på kr 0,65 per aksje for regnskapsåret 2013, til sammen NOK 21,1 mill.